7.12 Videoovervåkning

  • Av sikkerhetsmessige grunner kan videoovervåkning benyttes for å forebygge og hindre ran, tyveri og overfall
  • Men benyttes primært til å overvåke eiendom, verifisering og adgangskontroll
  • Fordeler med videoovervåkning for vaktmannskap:
    • Kontrollere adgang til dører og porter uten selv å være eksponert for angrep
    • Overvåke kritiske deler av områder / bygg
    • Generelt bedre oversikt til å følge med hva som skjer
  • Videobildene kan lagres til eventuelt senere bruk, men Datatilsynet gir normalt tillatelse til å lagre bilder i inntil sju dager. Hvis opptaket skal levers til politiet kan opptaket lagres inntil 30 dager.

Kameraovervåking skal ikke godkjennes av Datatilsynet. Den som overvåker har selv ansvaret for å overholde alle reglene i loven før overvåkingen settes i gang.

Krav om formålsbegrensning

Prinsippet om formålsbegrensning setter noen rammer for når og hvordan man kan bruke kameraovervåking. Man må skriftlig definere et klart formål med overvåkingen. Overvåkingen kan ikke brukes på måter som er uforenlige med det definerte formålet.

Krav om nødvendighet

Kameraovervåkingen må være nødvendig for formålet. Tenk grundig gjennom om overvåkingen vil ha en forebyggende virkning eller betydning for oppklaring av hendelser. Kameraovervåking er noe synlig og konkret, og kan være lett å ty til for å vise at man har gjort noe. Det er ikke en god nok begrunnelse.

Krav om interesseovervekt

Interessen i å kameraovervåke må veie tyngre enn personvernet til de som blir overvåket. Alle har en viss rett til sporfri ferdsel, og kameraovervåking er et inngrep i denne retten. Dermed må det tungtveiende interesser til for å kunne kameraovervåke. Interesseavveiningen påvirkes også av hvilke personvernvennlige tiltak man har iverksatt og hvordan de berørte opplever overvåkingen.