5.04 Arbeidsmiljøloven

 • Arbeidsmiljøloven av 17 juni 2005 er den viktigste loven om miljøet på arbeidsplassen

            § 1-1 Formålsparagrafen

            § 2-1 Arbeidsgivers plikt til et forsvarlig arbeidsmiljø

 • Målet er at alle skal ha det bra både fysisk, psykisk og sosialt på jobben
 • Arbeidstakeren skal ikke utsettes for skader og helsefare eller trakasseres.
 • Arbeidstakeren skal gis mulighet til faglig og personlig utvikling og variasjon i arbeidet.

Vekteren skal få en innføring i arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar og plikter

 • Innføring i arbeidsgivers plikter
 • Arbeidstakerens plikter
 • Vernetjeneste
 • Arbeidstidsbestemmelsene

Generelle krav til arbeidsmiljøet

AML § 4-1

 • Fullt forsvarlig enkeltvis og samlet vurdering. (Standarden for HMS skal utvikles og forbedres)
 • Legge vekt på forebygging av skader, sykdom. Organisering, tilrettelegging og ledelse, arbeidstidsordninger, teknologi, lønnssystemer…
 • Innrettes for begge kjønn
 • Adkomstveier, sanitæranlegg, arbeidsutstyr utformet/innrettet også for funksjonshemmede

AML § 4-2

 • Legges til rette for faglig og personlig utvikling

AML § 4-3

Psykososialt arbeidsmiljø

 • vern om arbeidstakernes integritet og verdighet
 • mulighet for sosial kontakt med kollegaer
 • vern mot trakassering og lignende
 • vern mot vold og trusler mm. fra kunder /andre

AML § 4-6

– Tilrettelegging av arbeid med redusert arbeidsevne

AML § 5-1

 • Registrere sykdom og skader (plikt)
 • Taushetsplikt med mindre arb.taker ikke samtykker
 • Skal føre statistikk

AML § 5-2

 • Dersom arbeidstaker omkommer eller blir alvorlig skadet ved ulykke, skal arb.giver straks varsle Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet. Arb.giver skal bekrefte varslet skriftlig.
 • Verneombud skal ha kopi av bekreftelsen