5.05 Arbeidstilsynet

  • Statlig organ som skal overvåke at virksomheten følger arbeidsmiljøloven
  • Ved feil eller mangler kan tilsynet pålegge virksomheten å utbedre disse
  • Arbeidstilsynet kan ilegge tvangsmulkt (bot)
  • Ved alvorlige brudd på loven kan arbeidsgiveren, foretaket eller arbeidstaker bli straffet.