5.08 Arbeidsgiveren

 • Plikt til å påse at arbeidsmiljøloven blir fulgt AML § 2-1
 • Ansvarlig for å tilrettelegge arbeidet
 • Arbeidsgivers styringsrett:
  • Lede
  • Kontrollere
  • Fordele
  • Ansette
  • Avskjedige

Arbeidsgivers plikter etter AML

Særskilte forholdsregler for å ivareta sikkerheten

§ 3-2

 • For å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen skal arbeidsgiver sørge for:
 • Opplæring, instruksjon osv.
 • Dyktiggjøring av arbeidsledere (jf. Arbeidstakere som har til oppgave å lede andre….)
 • Personlig verneutstyr ( når det ikke på annen måte kan tas forholdsregler……)
 • Sakkyndig bistand
 • Skriftlig arbeidsinstruks (ved arbeid som kan innebære fare for liv eller helse.

§3-3

Plikt til BHT dersom risikoforhold tilsier det

§3-4

Fremme fysisk aktivitet

§3-5

Arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i HMS arbeid.