5.09 Arbeidstakerens plikter

 • Plikt til å følge arbeidsmiljøloven og arbeidsgivers instrukser
 • Bruke påbudt verneutstyr
 • Vise aktsomhet ved utførelse av arbeidet (DOM)
 • Bidra til å hindre ulykker og helseskader
 • Avbryte og varsle arbeidsgiver og verneombud om farlig arbeid
 • Informere arbeidsgiver om mobbing eller diskriminering
 • Melde i fra om skade eller sykdom som kan skyldes arbeidet
 • Rette seg etter påbud fra Arbeidstilsynet

AML § 2-3 Arbeidstakerens medvirkningsplikt (DU)

 • Oppfølging og utforming av HMS arbeid
 • BRUKE påbudt verneutstyr, vise aktsomhet for å hindre ulykker og helseskader
 • STRAKS melde arbeidsgiver eller verneombud (VO) om feil/mangel som kan være til fare på liv eller helse (eller avbryte arbeid)
 • Arb.taker som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arb.takere, skal påse at HMS blir ivaretatt under planlegging og utførelsen av arbeidet. (Vaktleder)
 • Særskilt varslingsplikt § 2-3, litra d, vitne til diskriminering/trakassering/kritikkverdige forhold skal meldes i fra til arb.giver eller VO.