5.10 Verneombud

 • Verneombudet er de ansattes valgte representant i HMS spørsmål og skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet
 • Verneombudet skal se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt i samsvar med bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven
 • Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. At du er valgt til verneombud betyr likevel ikke alltid at du skal tre inn på arbeidskollegaenes vegne hvis de har arbeidsmiljøproblemer.
 • Alle problemer bør først søkes løst av den som best kjenner dem, for eksempel ved at den enkelte tar opp saken med sin nærmeste overordnede. Dersom saken ikke løses, er det naturlig at verneombudet blir kontaktet.
 • Oppdager du forhold som kan medføre ulykkes- eller helsefare, skal du straks varsle de som er utsatt for faren og arbeidsgiver
 • Bedrifter som har mindre enn 10 ansatte kan avtale at de ikke skal ha verneombud. Alle virksomheter skal i utgangspunktet ha verneombud.

Verneombud velges av og blant de ansatte

 • Arbeidsgiver kan utpeke verneombud dersom ingen vil være
 • Velges for 2 år om gangen

Antall verneombud bestemmes av bedriftens størrelse, arbeidets art og arbeidsforholdene for øvrig

 • Blir et verneombud kjent med forhold som kan medføre ulykkes- og helsefare, skal verneombudet straks varsle arbeidstakerne og om nødvendig gjøre arbeidsgiveren oppmerksom på forholdet. Dessuten skal ombudet tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet, og verneombudet skal informeres om yrkessykdommer, arbeidsulykker og tilløp til ulykker. Ombudet skal også delta ved Arbeidstilsynets inspeksjoner. Særlig vesentlig er det at verneombudet har rett til å stanse farlig arbeid. I virksomheter som ikke har arbeidsmiljøutvalg har verneombudet noe utvidede oppgaver.
 • Etter AML § 6-3
 • Det er gitt enkelte særlige forskrifter om verneombud i spesielle bransjer.