5.11 Arbeidsmiljøutvalg

 • Skal opprettes for å utarbeide og kontinuerlig gjennomføre tiltak som sikrer et forsvarlig arbeidsmiljø i bedriften
 • Skal aktivt overvåke arbeidsmiljøsituasjonen til enhver tid
 • Skal opprettes når bedriften har minst 50 ansatte
 • Skal sammensettes av representanter fra arbeidsgiver, arbeidstaker og verne- og helsepersonale
 • Øverste leder og hovedverneombud er selvskrevne medlemmer
 • Arbeidsgiver og arbeidstaker skal ha like mange representanter
 • Leder skal velges vekselvis blant arbeidsgiveren og arbeidstakerens representanter. Denne har dobbeltstemme ved stemmelikhet
 • Verne- og helsepersonale har ikke stemmerett, og skal kun virke som faglige rådgivere

Arbeidsgiver har plikt til å forelegge visse typer saker for utvalget og utvalget har plikt til å behandle disse:

 • Bedriftshelsetjeneste
 • Vernetjeneste
 • Opplæring
 • Instruksjon
 • Informasjon
 • Etablering og vedlikehold av IK-system
 • Andre saker som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet