5.12 Arbeidstidsbestemmelser

Definisjon nattarbeid

 • Arbeid mellom kl. 2100 – 0600
 • Drøfte nødvendigheten av arbeid om natten

Definisjon søndag- og helgedagsarbeid

 • Arbeid mellom lørdag kl. 1800 – søndag kl. 2200

Dagtidansatte

 • Kan ha 40 timers uke (37,5 etter tariff)
 • Daglig arbeidstid skal ikke overstige 9 timer i døgnet

Skift- og turnusarbeidere

 • Arbeider om natten og/eller på søn- og helgedager
 • Maks 9 timer pr dag
 • 36 timers uke (33,5 etter tariff)

Arbeidsplan

 • Skal settes opp der det jobbes til forskjellige tider i døgnet
 • Skal vise den ansattes arbeids- og fritid
 • Skal settes opp i samarbeid med tillitsvalgt
 • Skal være lett tilgjengelig for de ansatte denne gjelder

Merarbeid for deltidsansatte

 • Det arbeid som går utover den avtalte, men innenfor alminnelig arbeidstid, regnes som merarbeid uten overtidsbetaling
 • Man får normalt ikke overtid før den alminnelige arbeidstiden overstiges

Overtid

 • Er i utgangspunktet forbudt, med unntak av forholdene i §10-6
 • Man kan ikke gjennomføre overtid og merarbeid som en fast ordning
 • Retten til fritak for overtidsarbeid
 • Minstetillegg for overtidsarbeid er 40% tillegg
 • Skal ikke avspaseres. Dersom dette avtales så skal dette være time mot time, og overtidskompensasjon skal utbetales
 • Skal fordeles best mulig mellom arbeidstakerne for å unngå stor belastning
 • Skal som hovedregel ikke overstige 13 timer på en dag, og 200 timer pr kalenderår
 • Unntak fra hovedregel skal avtales skriftlig med hver ansatt. Ramme 300 timer pr år
 • Total arbeidstid pr uke, inkludert overtid, skal ikke overstige 48 timer i gjennomsnitt over en periode på 4 måneder

Hvilepause og fritid

 • Rett til pause når arbeidstiden overstiger 5,5 timer i døgnet
 • Betalt for pause når arbeidstaker ikke kan forlate arbeidsplassen, eller tilfredsstillende spiserom ikke er tilgjengelig
 • Det skal gå minst 11 timer mellom arbeidsperioder. Unntak kan gjøres etter skriftlig avtale med tillitsvalgte slik at perioden blir kortere enn 11 timer, men ikke under 8 timer
 • Den alminnelige ukentlige fritid skal være gjennomsnittlig 36 timer, men aldri under 28 timer i noen enkelt uke
 • Fritid skal søkes lagt til søn- og helgedager