15.03 Lov om vaktvirksomhet

Formål:

 • Ivareta rettssikkerheten for dem som kommer i kontakt med vektere
 • Sikre god kvalitet på vakttjenester
 • Legge forholdene til rette for en effektiv offentlig kontroll av virksomheten
 • Hindre vaktvirksomhet som på grunn av sin militære eller annen sikkerhetsmessige karakter er uforenlig med vaktvirksomhet etter denne loven, eller forøvrig er ulovlig eller i strid med internasjonal rett

Loven gir trygge rammer for vaktselskapets kunder, ansatte og de som blir kontrollert av vekterne ved å sette krav til:

Vandel, kurs og alder for vaktselskapets ansatte

Den som skal tilsettes i foretak som omfattes av loven og som skal utføre vakttjeneste eller har oppgaver direkte knyttet til vakttjeneste, må ha tilfredsstillende vandel. Det kan kreves uttømmende og utvidet politiattest. Personen må dessuten være fylt 18 år

§ 6.Vurdering av tilfredsstillende vandel

Ved vurderingen av om kravet til tilfredsstillende vandel er oppfylt skal det legges vekt på karakteren av anmerkede forhold, på tidspunktet for lovbruddet og på dets betydning for oppgavene som omfattes av ansettelsesforholdet eller vedkommendes egnethet som vekter.

Det skal legges særlig vekt på anmerkninger om ulovlig bruk og befatning med rusmidler, ordensforstyrrelser, vinningskriminalitet, voldsforbrytelser og lovbrudd som nevnt i straffeloven § 222 til § 226.

Skikkethet for vaktselskapets ledelse

Foretakets ledelse har plikt til å sørge for at ansatte i foretaket som skal utføre vakttjeneste eller har oppgaver direkte knyttet til vakttjeneste, oppfyller kravene i lov og forskrift.

Kravet til tilfredsstillende vandel etter vaktvirksomhetsloven § 3 omfatter:

 1. samtlige medlemmer av styret i et aksjeselskap eller annen sammenslutning med begrenset ansvar og samtlige fullt ansvarlige deltakere i ansvarlig selskap eller kommandittselskap,
 2. innehaver av enkeltpersonforetak,
 3. Daglig leder i foretaket eller enkeltpersonforetaket,
 4. Personer som eier en vesentlig del av virksomheten eller av foretaket som driver virksomheten eller som oppebærer en vesentlig del av dens avkastning eller innehar en lederfunksjon i den, og
 5. andre personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten.

Grunnutdanning og spesialutdanning for vektere

 1. En teoretisk del gjennomført før ansettelse,
 2. praksisopplæring i vakttjeneste, herunder objektopplæring,
 3. oppsummerende teorikurs og avsluttende eksamen,
 4. eventuell tilleggsutdannelse for utførelse av spesialtjeneste og
 5. bestått regodkjenning hvert 4 år.

Uniformering

Den som utfører vakttjeneste skal bære uniform. Uniformen skal kun bæres i aktiv tjeneste. Tillatelses- og kontrollmyndigheten kan gjøre unntak fra kravet om bruk av uniform under utførelse av spesielle vaktoppdrag når særlige grunner tilsier det. Det skal fremgå av uniformen om personen er godkjent vekter eller under opplæring.

Uniformen skal være godkjent av tillatelses- og kontrollmyndigheten. Det samme gjelder uniformering av materiell. Uniformeringen skal utformes slik at den ikke kan forveksles med politiets, Forsvarets eller tollvesenets uniformering.

Legitimasjon

Den som utfører vakttjeneste skal bære synlig ID-kort for vektere. Vekteren plikter å oppgi tjenestenummer og foretak når dette forlanges av den som tjenestehandlingen direkte angår eller av politiet.

Selskapets kommunikasjonsutstyr og rutiner

Den som utfører vakttjeneste skal kunne kommunisere med betjent vakt- eller alarmsentral mens vakttjenesten utføres. Vaktforetaket er ansvarlig for at det etableres en forsvarlig kommunikasjonsordning.

Bruk av fysisk makt og våpen i tjeneste

Den som utfører vakttjeneste, har ingen adgang til bruk av fysisk makt utover den enhver har adgang til, jf. straffeloven § 18 og straffeprosessloven § 176 første ledd, jf. § 170 a.

Vakttjeneste skal utføres ubevæpnet

Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av loven, eller som medvirker hertil, straffes med bøter eller fengsel i inntil 3 måneder