15.05 Lov om forbud mot diskriminering

§ 4 – forbud mot diskriminering

 • Direkte og indirekte diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn er forbudt
 • Med direkte diskriminering menes at en handling eller unnlatelse har som formål eller virkning at personer eller foretak på grunnlag som nevnt i første ledd blir behandlet dårligere enn andre blir, er blitt eller ville blitt behandlet i en tilsvarende situasjon
 • Forskjellsbehandling som er nødvendig for å oppnå et saklig formål, og som ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles, anses ikke som diskriminering etter loven her
 • Det er forbudt å medvirke til brudd på diskrimineringsforbudet i paragrafen her

§ 5 – forbud mot trakassering

 • Trakassering på grunnlag som nevnt i § 4 første ledd er forbudt. Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende eller ydmykende
 • Det er forbudt å medvirke til brudd på bestemmelsen i første ledd
 • Arbeidsgiver og ledelsen i organisasjoner eller
  utdanningsinstitusjoner skal innenfor sitt ansvarsområde
  forebygge og søke å hindre at det skjer trakassering i strid
  med første ledd

§ 6 – forbud mot instruks

 • Det er forbudt å gi instruks om å diskriminere eller trakassere på grunnlag som nevnt i § 4 første ledd. Det er også forbudt å gi instruks om gjengjeldelse i strid med § 9
 • Det er forbudt å medvirke til brudd på bestemmelsen i første ledd

Ordensvakter som overtrer loven om diskriminering utsetter seg selv i fare for å miste vaktbevilgningen. Utestedet kan miste skjenkeløyvet ved overtredelse av diskrimineringsloven