15.07 Nødverge og Nødrett

straffeloven §18

 • Nødverge er en ellers straffbar handling som avverger eller forsvarer et rettsstridig angrep
 • Rett mot urett
 • Nødvergehandlingen må være forholdsmessig i forhold til angrep
 • Nødvergehandlingen skal opphøre når det rettsstridige angrepet er avverget
 • Nødverge kan også benyttes til å beskytte andre personer
 • Hevn er ikke nødverge!!

Straffelovens §18, Definisjon nødverge

 • En handling som ellers ville være straffbar, er lovlig når den
 • blir foretatt for å avverge et ulovlig angrep,
 • ikke går lenger enn nødvendig, og
 • ikke går åpenbart ut over hva som er forsvarlig under hensyn til hvor farlig angrepet er, hva slags interesse som angrepet krenker, og angriperens skyld.
 • Regelen i første ledd gjelder tilsvarende for den som iverksetter en lovlig pågripelse eller søker å hindre at noen unndrar seg varetektsfengsling eller gjennomføring av frihetsstraff.
 • Utøving av offentlig myndighet kan bare møtes med nødverge når myndighetsutøvingen er ulovlig, og den som gjennomfører den, opptrer forsettlig eller grovt uaktsomt.

Nødrett – straffeloven §17

 • Hvis en ellers straffbar handling i form av skadeverk utøves for å redde personer eller verdier, kan man slippe straff
 • Rett mot rett
 • Nødretthandlingen må være forholdsmessig i forhold til verdien som blir reddet. Man kan ikke påføre store skader dersom gjenstanden som reddes, har liten verdi
 • Menneskeliv kommer foran alle materielle verdier
 • Til forskjell fra nødverge, så beskytter man seg i nødrett ikke fra et rettsstridig angrep

Straffelovens §17, Definisjon nødrett

 • En handling som ellers ville være straffbar, er lovlig når  
 • den blir foretatt for å redde liv, helse, eiendom eller en annen interesse fra en fare for skade som ikke kan avverges på annen rimelig måte, og
 • denne skaderisikoen er langt større enn skaderisikoen ved handlingen.