15.08 Selvtekt

Straffeloven §19

En handling som ellers ville være straffbar, er lovlig når den som har retten, handler for å gjenopprette en ulovlig endret tilstand, og det ville være urimelig å måtte vente på myndighetenes bistand. Makt mot en person kan bare brukes når rettskrenkelsen er åpenbar, og må ikke gå lenger enn forsvarlig.

  • Selvtekt, det at noen for å vareta en reell rettighet tar seg selv til rette istedenfor å gå veien om de lovlige myndigheter.
  • Den som ved selvtekt bryter straffebud, vil i utgangspunktet kunne straffes for dette selv om straffen blir mildere enn ellers.
  • Selvtekt er en rettstridig handling for å hevde sin egen eller andres rett.
  • I en viss utstrekning anerkjennes selvtekt som lovlig, for eksempel når eieren tar sin gjenstand tilbake fra tyven. Det kan her foreligge overgangstilfeller mellom selvtekt og nødverge.
  • Selvtekt er bare lovlig dersom den som handler eller den som det handles på vegne av, har en materiell rett, jamfør passusen «den som har retten».