15.09 Straffeprosessuelle tvangsmidler

Borgerarrest


Straffeprosessloven § 176:

 • ”når det er fare ved opphold, kan politimann foreta pågripelse uten beslutning av retten eller av påtalemyndigheten. Det samme gjelder enhver annen dersom den mistenkte treffes eller forfølges på fersk gjerning eller ferske spor”
 • ”Den som uten å høre til politiet har foretatt en pågripelse, skal straks overgi den pågrepne til politiet”

Mistanke

 • Ifølge straffeprosessloven § 171 kan personer pågripes når de med ”skjellig grunn mistenkes for en eller flere handlinger som etter loven kan medføre høyere straff enn fengsel i 6 måneder. Skjellig grunn vil si sannsynlighetsovervekt, altså at det er mer sannsynlig at en person har utført en ulovlig handling enn at han ikke har gjort det. Høyere strafferamme enn 6 måneders fengsel kan være 6 måneders fengsel + bot

Fersk gjerning

 • Ifølge straffeprosessloven § 173 kan mistenkte ”som treffes på fersk gjerning og ikke avstår fra den straffbare virksomheten, pågripes uten hensyn til størrelsen av straffen”

Fersk gjerning vil si å  faktisk se selve handlingen, det er ikke nok å tro

Mindreårige

 • Den kriminelle lavalder er 15 år, og et barn under den kriminelle lavalder er ikke strafferettslig ansvarlig for sine handlinger
 • Barn under 15 år kan derfor, ifølge loven, ikke få høyere straff enn seks måneders fengsel
 • Barn under 15 år skal derfor ikke pågripes
 • Man har derimot lov å utvise en høflig men myndig tone ved å spørre om den mistenkte kan bli med inn på kontoret, for deretter å tilkalle politiet
 • Ifølge straffeprosessloven § 174 bør barn under 18 år ” ikke pågripes hvis det ikke er særlig påkrevd”.

Maktbruk

Straffeprosessloven § 178 første ledd sier at ”pågripelse foretas så skånsomt som forholdene tillater”

 • Maktbruk skal altså ikke være kraftigere enn det som er nødvendig for å få kontroll over gjerningsmannen
 • Makt skal ikke benyttes når gjerningsmannen åpenbart ikke har tenkt å flykte, eller ønsker å samarbeide
 • Unngå nedverdigende behandling
 • En maktbruker kan pådra seg straff og miste jobben dersom han utøver overdreven fysisk makt ved en pågripelse

§ 36. Bruk av håndjern (forskrift om vaktvirksomhet)

Håndjern kan medbringes dersom tjenesten tilsier det og kan bare benyttes til egenbeskyttelse, jf. straffeloven § 18.

IKKE BRUK HÅNDJERN!!