10.07 Begrenset politimyndighet

Begrenset politimyndighet kan unntaksvis også tildeles andre. Dette er normalt for et begrenset tidsrom, begrenset geografisk område og/eller et bestemt saksområde. Selv om politimyndigheten er begrenset i tid eller geografi trenger den innholdsmessig ikke være begrenset.

Typiske eksempler på tildeling av begrenset politimyndighet kan være til personer som deltar i jaktoppsyn, ansatte i politietaten som ikke er polititjenesteperson; for eksempel arrestforvarer, grensekontrollør, utlendingskontrollør, politirevisor eller transportledsager, tjenestepersoner i kriminalomsorgen og tollvesenet.