3.06 Lojalitet

 • En lojal medarbeider retter seg etter regler og bestemmelser på arbeidsplassen
 • Ved lojale medarbeidere vil man oppnå:
  • God bedriftskultur
  • Godt samhold

Fordi ingen snakker negativt om egen arbeidsgiver eller kolleger

 • Kunder forventer at en vekter ikke fraviker fra vaktselskapets bestemmelser

Lojalitet eller lydighet?

 • Lojalitet og lydighet er ikke samme sak
 • Man skal være lojal mot kolleger og arbeidsgiver
 • Rapporteringsplikt ved observasjon av avvik / uønskede hendelser
 • Vaktselskapet skal beskytte dem som avdekker og rapporterer kritikkverdige forhold
 • Stopp opp og tenk – er instruksen / ordren innafor?

Kollega

 • Dersom en kollega gjør noe i sitt arbeid som ikke er i henhold til selskapets retningslinjer eller loven, så er man pliktig til å melde i fra til arbeidsgiver

Arbeidsgiver

 • Dersom arbeidsgiver gjør noe galt så er man pliktig til å melde i fra om dette til myndighetene