3.10 Sluttord – ettertanke

  • Hvordan vil det være hensiktsmessig å formidle yrkesetiske normer og verdier til nykommere innenfor det fagområdet du representerer?

  • Finnes det normer og etiske prinsipper som er spesielt viktig å overføre innenfor ditt fagområde?